Pressure vessel kea inspection / KEA inspection > Notice

CUSTOMER CENTER

CUSTOMER CENTER Notice

Pressure vessel kea inspection / KEA inspection

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 1건 조회 878회 작성일 23-01-06 11:28

본문


서은플랜트기술이 티유브이슈드코리아와 MOU 체결전, 서은플랜트기술 해외인증 담당 조요셉 차장이 비지니스 퍼포먼스를 진행중이다

Plant Engineering

Pressure vessel certification

Pressure vessel inspection in Korea

Pressure vessel certification in Korea

Korea Energy Agency

Drawing

Welding

Structure inspection

Factory certification

Korea Occupational Safety and Health Organization

Manufacturing Inspection

Korea Gas Safety Corporation

Factory Certification 

Reator

Reliable supplier for Reactors,

Heat exchanger

Filed Installation

·Reliable supplier for Pumps, Mixers, piping material, Sanitary material or seals

·Solution Provider for Chemical , Pharmaceutical or Food Production Line

·Fully experienced  engineers for  Manufacturing and Operation

 

Pressure Equipment Certification in Korea

Pressure  Vessel  Certification  in Korea (KGS, KEA  and  KOSHA)

Design and Strength Calculation in KEA, KGS   and  KOSHA  Code

Pressure  Vessel  Certification Consulting  for  KEA, KGS  and  KOSHA

Design Review, 설계검토

수입압력용기, 열사용기자재 , 반응기 , 멸균기, 동결건조기, 배양기, SIP 시스템 등

도면검사, KSB 6750, ASME,산자부고시, KEA Drawing Format Guide

KEA , KOSHA and KGS Pressure Vessel Certification(Drawing, Welding and Structural Inspection)

 

Strength Calculation for Korea Pressure vessels

한국 KEA CODE 검토, ASME CODE 검토, 비교 분석 Report , PSV, Rupture Disk ,ASME, KSB6750, The minister guide(산자부고시)

 

Compress, PV Elite, Korea Energy Agency Guide

ASME code converting to KSB 6750

Korea Pressure Vessel Code application

 

 

Installation Inspection,설치검사

수입 후 설치 검사 ,KOSHA 기준, PSM 및 장외 영향평가,GMP

용접검사,구조검사 동행 출장 / 통역 및 출장 대행

KEA (Korea Energy Agency) Direct Inspection support

Korean pressure vesel Consulting

 

Pressure Vessel Certification

 KGS : Korea Gas Safety Corporation,고압가스 설비

고압설비 설계 및 제조,검사대행, 압력용기 설계, 강도계산 , 제작 검사 지원 등

KGS Factory Certification

Pressure Vessel Certification for KGS

 

KOSHA : Korea Occupational Safety and Health Organization,산업안전 보건공단

산안 검사제품 설계 및 제조,검사대행,반응기,열교환기,저장탱크, 강도계산 , 제작 검사 지원 등 ,Drawing, Strength Calculation, 수입인증 대행

Pressure Vessel Importing Guide for KOSHA  

Pressure Vessel Certification for KOSHA

 

KEA : Korea Energy Agency, 한국 에너지 공단

에너지 공단 검사제품 설계 및 제조,검사대행,반응기,열교환기,저장탱크, 강도계산,제작 검사 지원 등, 수입압력용기 직접검사 대행 및 설계

Korea Energy Agency pressure vessel inspection

Factory Certification for KEA

Pressure Vessel Certification for KEAPressure vessel kea inspection /  KEA inspection

Pressure vessel kea inspection /  KEA inspection

Pressure vessel kea inspection /  KEA inspection

Pressure vessel kea inspection /  KEA inspection

Pressure vessel kea inspection /  KEA inspection

댓글목록

fqljj님의 댓글

fqljj 작성일

<!DOCTYPE html><html lang="ko"><head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<meta name="naver-site-verification" content="1a39af4244909b331dd0d136c518ddb078c602c5">
<meta name="description" content="압력용기, KEA Inspection, 수입압력용기, 수입압력용기검사, 수입압력용기인증, 압력용기 수입대행, 압력용기 강도계산, KEA인증, 에너지공단검사, 레토르트, 오토클레이브, 수입기기 등 설계 및 인증대행 전문업체.">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="서은플랜트기술(주) - 한국에너지공단 수입압력용기 수입업체(무역), 사용업체, 제조업체 사전교육 실시 - 한국에너지공단 수입압력용기 수입업체(무역), 사용업체, 제조업체 사전교육 실시">
<meta property="og:description" content="압력용기, KEA Inspection, 수입압력용기, 수입압력용기검사, 수입압력용기인증, 압력용기 수입대행, 압력용기 강도계산, KEA인증, 에너지공단검사, 레토르트, 오토클레이브, 수입기기 등 설계 및 인증대행 전문업체.">
<meta property="og:image" content="http://www.seplant.com/sh_img/hd/top_menu/logo.png">
<meta property="og:url" content="http://www.seplant.com">
<script src="http://dmaps.daum.net/map_js_init/postcode.v2.js"></script><script charset="UTF-8" type="text/javascript" src="//t1.daumcdn.net/postcode/api/core/221018/1666013742754/221018.js"></script>
<title>한국에너지공단 수입압력용기 수입업체(무역), 사용업체, 제조업체 사전교육 실시 > 공지사항 | 서은플랜트기술(주)</title>

<link rel="canonical" href="http://www.seplant.com">
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/css/default.css?ver=171222">
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/sh_img/hd/top_menu/style.css?ver=171222">
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/sh_img/hd/aside/style.css?ver=171222">
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/skin/board/sh_basic/style.css?ver=171222">

<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/css/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/css/user.css">
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/css/page_style.css">
<style>
@import url(https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumpenscript.css);
@import url(https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumbrushscript.css);
@import url(https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothic.css);
@import url(https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanummyeongjo.css);
@import url(https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothiccoding.css);

@import url(http://skin.shiningcorp.com/css/sh_font.css);
</style><!--【if lte IE 8】>
<script src="http://www.seplant.com/js/html5.js"></script>
<!【endif】-->
<script>
// 자바스크립트에서 사용하는 전역변수 선언
var g5_url      = "http://www.seplant.com";
var g5_bbs_url  = "http://www.seplant.com/bbs";
var g5_is_member = "";
var g5_is_admin  = "";
var g5_is_mobile = "";
var g5_bo_table  = "table54";
var g5_sca      = "";
var g5_editor    = "smarteditor2";
var g5_cookie_domain = "";
</script>
<script src="http://www.seplant.com/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="http://www.seplant.com/js/jquery-ui.js"></script>
<script src="http://www.seplant.com/js/jquery.menu.js?ver=221202"></script>
<script src="http://www.seplant.com/js/common.js?ver=221202"></script>
<script src="http://www.seplant.com/js/wrest.js?ver=221202"></script>
<script src="http://www.seplant.com/js/placeholders.min.js"></script>
<!--【if lte IE 8】>
<script src="http://www.seplant.com/js/selectivizr.js"></script>
<!【endif】-->
<link rel="stylesheet" href="http://www.seplant.com/js/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<script src="http://www.seplant.com/sh_img/hd/top_menu/script.js"></script>
</head>
<body>

<!-- 100% 배경이미지 때문에 사용 -->
<div id="sh_wrapper">

<!-- 상단 시작 { -->
<div id="sh_hd">
<div class="top_nav_bg"></div>
    <h1 id="hd_h1">한국에너지공단 수입압력용기 수입업체(무역), 사용업체, 제조업체 사전교육 실시 > 공지사항</h1>
    <div id="skip_to_container"><a href="#sh_container">본문 바로가기</a></div>
   
    <div id="sh_hd_wrapper" style="height:122px">

<div id="tip_area">
<div class="tip_menu">
        <ul class="sh_tip_menu">
           
            <li><a href="/bbs/login.php">로그인</a></li>
            <li><a href="/bbs/register.php" class="small_tip">회원가입</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/site_map.php" class="small_tip">사이트맵</a></li>
            <li class="favorite"><a href="/" class="home">즐겨찾기</a></li>
        </ul>
</div>
</div>
<div id="topmenu_wrapper">
<!-- 메뉴 전체보기 버튼 -->
<a href="https://blog.naver.com/septech" class="top_blog" target="_blank"><img src="/sh_img/hd/top_menu/img/blog_logo.png" alt="블로그"></a>
    <div id="allmn_btn_wrap"><div id="allmn_btn"><span></span></div></div>
   
<!-- 로고 -->
<h1 id="top_logo"><a href="/"><img src="http://www.seplant.com/sh_img/hd/top_menu/img/logo.png" alt="사이트 로고" width="241px"></a></h1>

<!-- 상단메뉴 -->

    <ul id="top_nav">

<li class="list01">
<a href="/sh_page/page33.php">회사소개</a>
<ul>
<li><a href="/sh_page/page33.php" class="">인사말</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page34.php" class="">회사 연혁</a> </li>
<li><a href="/sh_page/sh_map.php" class="">오시는 길</a> </li>
</ul>

</li>

<li class="list02">
<a href="/sh_page/page37.php">사업안내</a>
<ul>
<li><a href="/sh_page/page37.php" class="">기본 설계 도면</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page38.php" class="">상세 설계 도면</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page39.php" class="">강도 계산/열계산</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page40.php" class="">구조계산 / 응력해석</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page41.php" class="">바이오탱크 설계</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page42.php" class="">공정/배관/철구조물 설계</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page43.php" class="">국내 인증 검사대행</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page44.php" class="">수입품 검사대행</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page45.php" class="">선급 인증 검사대행</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page58.php" class="">설계 업무지원 및 컨설팅</a> </li>
</ul>

</li>

<li class="list03">
<a href="/sh_page/page48.php">사업분야</a>
<ul>
<li><a href="/sh_page/page48.php" class="">압력용기-형상에 의한 분류</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page49.php" class="">압력용기-기능에 의한 분류</a> </li>
<li><a href="/sh_page/page50.php" class="">배관/철구조물</a> </li>
</ul>

</li>

<li class="list04">
<a href="/sh_page/page52.php">기업실적</a>
<ul>
<li><a href="/sh_page/page52.php" class="">기업실적</a> </li>
</ul>

</li>

<li class="list05">
<a href="/bbs/board.php?bo_table=table54" class="on">고객센터</a>
<ul>
<li><a href="/bbs/board.php?bo_table=table54" class="">공지사항</a> </li>
<li><a href="/bbs/board.php?bo_table=table55" class="">수입용기</a> </li>
<li><a href="/bbs/board.php?bo_table=table56" class="">자유게시판</a> </li>
<li><a href="/bbs/write.php?bo_table=table57" class="">견적문의</a> </li>
</ul>

</li>
</ul>
</div>


<!-- 메뉴 전체보기 -->
<div id="allmn_view_wrap">
    <div id="allmn_view">
       
        <ul class="listx1">
                        <li><a href="/sh_page/page33.php">인사말</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page34.php">회사 연혁</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/sh_map.php">오시는 길</a></li>
                    </ul>
       
        <ul class="listx2">
                        <li><a href="/sh_page/page37.php">기본 설계 도면</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page38.php">상세 설계 도면</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page39.php">강도 계산/열계산</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page40.php">구조계산 / 응력해석</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page41.php">바이오탱크 설계</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page42.php">공정/배관/철구조물 설계</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page43.php">국내 인증 검사대행</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page44.php">수입품 검사대행</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page45.php">선급 인증 검사대행</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page58.php">설계 업무지원 및 컨설팅</a></li>
                    </ul>
       
        <ul class="listx3">
                        <li><a href="/sh_page/page48.php">압력용기-형상에 의한 분류</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page49.php">압력용기-기능에 의한 분류</a></li>
                        <li><a href="/sh_page/page50.php">배관/철구조물</a></li>
                    </ul>
       
        <ul class="listx4">
                        <li><a href="/sh_page/page52.php">기업실적</a></li>
                    </ul>
       
        <ul class="listx5">
                        <li><a href="/bbs/board.php?bo_table=table54">공지사항</a></li>
                        <li><a href="/bbs/board.php?bo_table=table55">수입용기</a></li>
                        <li><a href="/bbs/board.php?bo_table=table56">자유게시판</a></li>
                        <li><a href="/bbs/write.php?bo_table=table57">견적문의</a></li>
                    </ul>
         
    </div>
</div>
<script>
$("#allmn_btn").click(function() {
$("#allmn_view_wrap").slideToggle(150);
$(this).toggleClass('active');
});

$(document).mouseup(function(e) {
var sch_btn = $("#allmn_btn");
var sch_area = $("#allmn_view_wrap");
if (!sch_btn.is(e.target) && sch_btn.has(e.target).length == 0 && !sch_area.is(e.target) && sch_area.has(e.target).length == 0){
$('#allmn_view_wrap').slideUp(120);
$('#allmn_btn').removeClass('active');
}
});
</script>
<!-- 메뉴 전체보기 끝-->


<script language="javascript">
$("#all_btn").click(function() {
$("#top_allmenu_show").slideToggle();
});
</script><script>
    $(document).ready(function() {
  $('.favorite').on('click', function(e) {
  var bookmarkURL = window.location.href;
  var bookmarkTitle = document.title;
  var triggerDefault = false;
 
  if (window.sidebar && window.sidebar.addPanel) {
  // Firefox version < 23
  window.sidebar.addPanel(bookmarkTitle, bookmarkURL, '');
  } else if ((window.sidebar && (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1)) || (window.opera && window.print)) {
  // Firefox version >= 23 and Opera Hotlist
  var $this = $(this);
  $this.attr('href', bookmarkURL);
  $this.attr('title', bookmarkTitle);
  $this.attr('rel', 'sidebar');
  $this.off(e);
  tri

Bundang Center : 3109, A tower , 177, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Daejeon Center : 283, Motgol-ro, Chubu-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea Hwaseong Center : 347-15, Noha-gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Siheung Center : 31-316 , 204, Gongdan 1-daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Business Number : 140-81-88467 | Company Name : SEOEUN PLANT TECH CO., LTD. | CEO : Chong Eungyeong Telephone Number : 031-703-0480 | Fax:031-703-0481 | E-mail : septech@septech.co.kr

Copyright ⓒ Seoeun plant tech All rights reserved.

관리자로그인 현대이지웹 바로가기